EN     HU     RO      facebook

Mutanți la Teatrul STUDIO

 

mutanti"MUTANŢI" este un proiect al Teatrului STUDIO realizat prin colaborarea studenţilor diverselor specializări ale Universității de Arte din Târgu-Mureș. Astfel, textul spectacolului este scris de studenţii anului I - Masterat - Scriere Dramatică, coordonați pentru acest proiect de Peca Ștefan. Peca Ștefan este considerat a fi una dintre cele mai  puternice voci din dramaturgia contemporană românească. 

Săptămâna Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este urmă­torul: