EN HU RO facebook

Istoricul Teatru­lui Stu­dio al Uni­ver­sitãţii de Artã Teatralã

Teatrul Stu­dio este o insti­tuţie pub­licã de spec­ta­cole aflatã în sub­or­dinea Uni­ver­sitãţii de Artã Teatralã din Târgu-​Mureş. Obiec­tivul prin­ci­pal îl con­sti­tuie pro­movarea, în are­alul local şi regional a pro­dusu­lui aces­tei şcoli teatrale: absol­venţii claselor de acto­rie, regie, teatrolo­gie şi ped­a­gogie muz­i­calã.

În perioada 19541962 spec­ta­colele de absolvire ale stu­denţilor Insti­tu­tu­lui de teatru „Szent­györ­gyi István” de atunci s-​au reprezen­tat, alã­turi de cele ale Teatru­lui de Stat, pe scena Palat­u­lui Cul­turii din Târgu-​Mureş.

De la inau­gu­rarea sa, din octombrie 1962, Teatrul Stu­dio a devenit, în timp, un nucleu de polarizare şi atracţie nu doar pen­tru stu­denţii şi cadrele didac­tice ale uni­ver­sitãţii, ci şi pen­tru pub­licul târ­gu­mureşean, consacrându-​şi pe par­cur­sul anilor vir­tuţile unui ver­i­tabil teatru pro­fe­sion­ist.
Prima stag­iune teatralã, avându-​i la pupitru pe György Kovács, Lajos Kãmíves Nagy şi Géza Gergely, a fost vizionat de un numãr de 19.864 spec­ta­tori, în 105 reprezen­taţii pub­lice. Anal­iza dinam­icã a audi­enţei spec­ta­colelor de absol­venţã, a rel­e­vat fap­tul cã stag­iunea 19651966 a avut cel mai mare suc­ces la pub­lic, fiind înreg­is­traţi sta­tis­tic un numãr total de 23.550 spec­ta­tori. Tortenet

Maeştri pre­cum Lajos Szabó, Lás­zló Tarr, Imre Nagy, Mik­lós Tompa, Con­stan­tin Codrescu,András Csorba, Cãlin Flo­rian, Loránd Lohin­szky, Dan Alec­san­drescu, Lev­ente Kovács, Con­stan­tin Dol­jan şi alţii şi-​au con­fir­mat vocaţia şi tal­en­tul ca for­ma­tori ai tiner­ilor actori. Nume sonore ale artelor spec­ta­colu­lui din Româ­nia şi-​au început cari­era pro­fe­sion­alã pe aceastã scenã teatralã (vezi tabelul absol­venţilor Uni­ver­sitãţii).

În cei 53 de ani de exis­tenţã, Teatrul Stu­dio o reuşit sã reprez­inte impor­tante texte din dra­matur­gia naţion­alã şi uni­ver­salã. Dupã 1976, de la reor­ga­ni­zarea secţiei române a Uni­ver­sitãţii, reper­to­riul aces­teia, cu trei sau patru pre­miere pe stag­iune, a cuprins atât autori con­sacraţi ca I.L.Caragiale, A.P.Cehov, V.Alecsandri, A.Strindberg, Mircea Ste­fã­nescu, Bertolt Brecht, H.Ibsen, W.Shakespeare, Moliere, Marin Sorescu, Mihail Sebas­t­ian, Eugen Ionesco, C.Goldoni, dar şi nume în devenire: Andreea Vãlean, Bil­jana Sbrl­janovic.

Dacã isto­ria Teatru­lui Stu­dio se car­ac­ter­izeazã prin reprezentarea celor mai ofer­tante scrieri din punc­tul de vedere al par­ti­turii actoriceşti şi pro­movarea mijloacelor mod­erne de regie a con­sti­tuit, de aseme­nea, una din­tre pre­ocupãrile fun­da­men­tale ale şcolii noas­tre teatrale. Alã­turi de cadrele didac­tice ale Uni­ver­sitãţii sunt invi­tate sã cola­boreze la proiectele teatrale stu­denţeşti per­son­al­itãţi mar­cante ale lumii teatrale din Româ­nia şi Ungaria. Efer­vescenţa actu­alã a spir­i­t­u­lui cre­ator e stim­u­la­to­rie pen­tru gen­er­aţi­ile viitoare, iar potenţialul artis­tic al stu­denţilor e foarte cuprinzã­tor şi prac­tic inepuiz­abil.

Teatrul Stu­dio este deopotrivã spaţiu de învãţãmânt şi de creaţie artis­ticã atât pen­tru stu­denţii absol­venţi, dar şi pen­tru cadrele didac­tice. În ultimii ani, Ate­lierul Aca­d­e­mic, orga­ni­zat cu intenţia fruc­ti­ficãrii disponi­bil­itãţilor cre­ative ale cor­pu­lui pro­fe­so­ral, a obţinut per­for­manţe deosebite, con­cretizate în par­ticipãri la Fes­ti­val­uri naţionale şi inter­naţionale, pre­mii, dis­tincţii.

Opţi­u­nile reper­to­ri­ale ale perioadei actuale se îndreaptã spre diver­si­fi­carea ofer­tei cul­tur­ale aTeatru­lui Stu­dio prin prezentarea, alã­turi de spec­ta­colele stag­iu­nii teatrale, a unor recitaluri indi­vid­uale ale stu­denţilor din anii ter­mi­nali, pre­cum şi con­certele stu­denţilor de la spe­cializarea Ped­a­gogie muz­i­calã.

Con­sid­erãm cã Teatrul Stu­dio al Uni­ver­sitãţii de Artã Teatralã din Târgu-​Mureş (ren­o­vat com­plet în anul 2006 şi dotat cu cea mai mod­ernã tehnicã de scenã: masã mixaj, micro-​porturi, insta­laţie pen­tru tra­duc­ere simul­tanã la cãşti, cu ate­liere noi de croito­rie, tâm­plãrie, lãcã­tuşerie, pic­turã decoruri) este tre­zorierul unui tre­cut care obligã la def­er­enţã şi ges­tionarul unui prezent aflat într-​o con­tinuã devenire.