Un om ca ori­care

om web
În data de 17 Noiem­brie 2016, începând cu ora 19:00, va avea loc la Teatrul Stu­dio al Uni­ver­sităţii de Arte din Târgu-​Mureș, pre­miera spec­ta­colu­lui “UN OM CA ORI­CARE”, de Goran Ste­fanovski, tra­duc­erea de Ioana Ieronim, spec­ta­col al cla­sei de Mas­terat – Arta Actru­lui, Anul I, în regia d-​lui Mihai Lungeanu.

Stu­dio Act Oradea la Teatrul Stu­dio

reasons webTeatrul Inde­pen­dent Stu­dio Act din Oradea este rodul muncii a doi absol­venți ai Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș. Iar prima pro­ducție a Teatru­lui Inde­pen­dent Stu­dio Act din Oradea va ajunge în Târgu Mureș în data de 7 noiem­brie, de la ora 19, la Teatrul Stu­dio 2.1 (Str. Frunzei).

Push up 13

push up netRoland Schim­melpfen­nig este în prezent cel mai mon­tat dra­maturg german.

”Push up 13” este sit­uat într-​o lume de care am auzit cu toții: lumea cor­po­rați­ilor. Femeile și băr­bații din ”Push-​up 13” lucrează în birourile admin­is­tra­tive ale unei com­panii multi­nanționale. Aceasta e scena celor trei războaie pen­tru put­ere, fiecare pur­tat de doi oameni care con­curează fără milă, urmărindu-​și doar pro­priul interes.

More Arti­cles …