EN HU RO facebook

min­iSTAG­IUNEA Absol­ven­tilor UAT

ministagiune

Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureș este una din­tre uni­ver­sitățile cu tradiție recunos­cută. În timp, a devenit locul ideal pen­tru orice posi­bil stu­dent care dorește să intre din lumea teatru­lui: acto­rie, regie, scenografie, core­grafie, teatrolo­gie, teatru de ani­mație, ped­a­gogie muz­i­cală, scriere dra­mat­ică — pe toate aces­tea le găsești la Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureș.

În perioada 2430 Mai 2015, Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș orga­nizează o min­istag­iune de prezentare a spec­ta­colelor absol­venților noștri (nivel Licență și nivel Mas­terat), din cadrul spe­cial­izărilor Acto­rie și Coregrafie.

Săp­tămână plină la UAT

logo uat

Săp­tămâna 2026 Aprilie 2015 vine cu eveni­mente mul­ti­ple la Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureş. Avem invi­taţi din ţară şi de peste hotare, spec­ta­cole atât pe scena Teatru­lui Stu­dio şi Teatru­lui Stu­dio 2.1, cât şi spec­ta­cole de core­grafie, con­fer­inţe inter­naţionale, work­shop­uri şi alte surprize.

Aflaţi mai multe!