EN HU RO facebook

Săp­tămâna Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este următorul:

Prima pre­mieră a stag­iu­nii la Teatrul Stu­dio

caunfum

Prima pre­mieră a stag­iu­nii 20152016 la Teatrul Stu­dio al Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș, spec­ta­colul ”Ca un fum, ca o părere” de Jan Friedrich face parte din proiec­tul Fab­u­la­mundi. Play­writ­ing Europe — Cross­ing Gen­er­a­tions, proiect real­izat în colab­o­rare cu Teatrul Național Târgu-​Mureș și cu Teatrul Ariel din Târgu-​Mureș.