EN HU RO facebook

Mutanți la Teatrul STU­DIO

mutantiMUTANŢI” este un proiect al Teatru­lui STU­DIO real­izat prin colab­o­rarea stu­denţilor diverselor spe­cial­izări ale Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș. Ast­fel, tex­tul spec­ta­colu­lui este scris de stu­denţii anu­lui I - Mas­terat - Scriere Dra­mat­ică, coor­don­ați pen­tru acest proiect de Peca Ște­fan. Peca Ște­fan este con­sid­erat a fi una din­tre cele mai put­er­nice voci din dra­matur­gia con­tem­po­rană românească.

Săp­tămâna Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este următorul: