EN HU RO facebook

Push up 13

push up netRoland Schim­melpfen­nig este în prezent cel mai mon­tat dra­maturg german.

”Push up 13” este sit­uat într-​o lume de care am auzit cu toții: lumea cor­po­rați­ilor. Femeile și băr­bații din ”Push-​up 13” lucrează în birourile admin­is­tra­tive ale unei com­panii multi­nanționale. Aceasta e scena celor trei războaie pen­tru put­ere, fiecare pur­tat de doi oameni care con­curează fără milă, urmărindu-​și doar pro­priul interes.

Mutanți la Teatrul STU­DIO

mutantiMUTANŢI” este un proiect al Teatru­lui STU­DIO real­izat prin colab­o­rarea stu­denţilor diverselor spe­cial­izări ale Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș. Ast­fel, tex­tul spec­ta­colu­lui este scris de stu­denţii anu­lui I - Mas­terat - Scriere Dra­mat­ică, coor­don­ați pen­tru acest proiect de Peca Ște­fan. Peca Ște­fan este con­sid­erat a fi una din­tre cele mai put­er­nice voci din dra­matur­gia con­tem­po­rană românească.