Ter­meni şi condiţii

Newsletter-​ul reprez­inta un mesaj elec­tronic (email) livrat reg­u­lat de catre furni­zor, uti­liza­to­rilor abon­ati, care isi dau acor­dul in mod expres si neechivoc, cu privire la ter­menii si con­di­ti­ile expuse in prezen­tul reg­u­la­ment. Abonarea la newslet­ter se face prin com­pletarea for­mu­la­ru­lui de newlet­ter. Odata abonat, uti­liza­torul isi da acor­dul, in mod expres si neechivoc, cu privire la toate preved­er­ile aces­tor ter­meni si conditii.

Acesti Ter­meni si Con­di­tii sunt sto­cati de catre Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș si sunt acce­si­bili pe Siteul www​.teatrul​stu​dio​.ro, in limba romana. Ter­menii si con­di­ti­ile aces­tui ser­vi­ciu de newslet­ter pot fi schim­bati in orice moment de catre pro­pri­etar sau admin­is­tra­tor, prin actu­alizarea lor pe site-​ul www​.teatrul​stu​dio​.ro.

Admin­is­tra­torul isi rez­erva drep­tul de a bloca acce­sul uti­liza­to­rilor care incalca reg­u­la­men­tul de uti­lizare sau leg­is­la­tia in vigoare.

Inreg­is­trare
Pen­tru a ben­e­fi­cia de acest ser­vi­ciu gra­tuit este nece­sar sa va abon­ati la newslet­ter. Pen­tru abonare la newslet­ter tre­buie sa furnizati datele per­son­ale cerute in for­mu­la­rul de abonare. Datele per­son­ale nece­sare sunt: nume, prenume si adresa de email. Adi­tional pot fi cerute date supli­mentare, cu con­di­tia ca uti­liza­torul sa-​si dea acor­dul in mod expres si neechivoc. Este oblig­a­to­riu ca datele intro­duse in for­mu­lar sa fie reale. Nu este per­misa intro­duc­erea datelor false si nici intro­duc­erea de date care nu va apartin. Furni­zorul isi rez­erva drep­tul de a refuza fara o noti­fi­care in pre­al­a­bil abonarea la newslet­ter daca se observa ca datele intro­duse in for­mu­lar nu sunt reale sau nu va apartin.

Con­di­tii de uti­lizare
Uti­liza­torul tre­buie sa se asig­ure ca newsletter-​ele trim­ise de catre furni­zor ajung la des­ti­natie (sunt livrate in Inbox). In cazul in care email­urile trim­ise de catre furni­zor ajung in dosarul (folder-​ul) de Spam /​Junk /​Bulk /​Trash (automat) sau sunt mar­cate ca fiind Spam de catre sof­tul folosit (clien­tul de email), uti­liza­torul tre­buie sa apese pe Not Spam /​Not Junk.

Dupa abonare nu este per­misa raportarea ca SPAM /​Abuz a vre­unui newslet­ter trimis de furni­zor. Furni­zorul respecta drep­tul la intim­i­tate al uti­liza­toru­lui iar in cazul in care uti­liza­torul nu doreste sa mai primeasca newsletter-​ele trim­ise defurni­zor, este sufi­cient sa se dez­aboneze. Dez­abonarea este instanta, iar uti­liza­torul nu va mai primi newslet­tere ulte­rioare decat daca se reaboneaza.

Date cu car­ac­ter per­sonal
Com­ple­tand for­mu­la­rul de abonare la newslet­ter, ca uti­liza­tor, va dati acor­dul in mod expres si neechivoc ca datele dum­neav­oas­tra cu car­ac­ter per­sonal sa fie sto­cate si pre­lu­crate de furni­zor.
Datele per­son­ale com­ple­tate in for­mu­lar vor fi folosite in con­for­mi­tate cu polit­ica de con­fi­den­tial­i­tate si nu vor fi facute pub­lice nici­unei terte parti fara acor­dul dumneavoastra.

Respon­s­abil­i­tate
Furni­zorul nu ofera nicio garantie ca ser­vi­ciul va func­tiona fara intre­ru­peri sau fara erori, ca defec­tiu­nile vor fi reme­di­ate sau ca mate­ri­alele furnizate prin email sunt corecte, exacte si/​sau de incredere. Toto­data furni­zorul nu garan­teaza ca prob­leme de secu­ri­tate sau ero­r­ile umane si/​sau ale sof­t­u­lui pot fi prein­tamp­inate in totalitate.

Furni­zorul nu poate fi facut respon­s­abil pen­tru niciun fel de daune, pierderi sau neplac­eri cauzate de folosirea ser­vi­ci­u­lui. Raspun­derea folosirii ser­vi­ci­u­lui revine in total­i­tate utilizatorului.

Fiecare newslet­ter trimis de catre furni­zor va con­tine instruc­tiuni clare de dezabonare.

Inc­etarea furnizarii ser­vi­ci­u­lui
Ori­care din­treparti are drep­tul de a inc­eta furnizarea, respec­tiv acce­sul la ser­vi­ciul de newslet­ter, ori­cand, fara invo­carea vre­unui motiv si fara noti­fi­care prealabila.

Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș isi rez­erva drep­tul de a inc­eta ime­diat furnizarea ser­vici­ilor sale catre orice uti­liza­tor, in cazul in care acesta a incal­cat con­di­ti­ile men­tion­ate mai sus.

Legea aplic­a­bila. Rezolvarea litigi­ilor
Acesti Ter­meni si Con­di­tii Gen­erale sunt guver­nati de legea romana. Orice nein­telegere in legatura cu exe­cutarea aces­tor Ter­meni si Con­di­tii Gen­erale va fi rezol­vata pe cale ami­a­bila. Daca o ast­fel de rezolvare nu este posi­bila, litigiul va fi inain­tat spre solu­tion­are instan­telor jude­ca­toresti com­pe­tente din local­i­tatea in care Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș este inregistrata.

Date de Con­tact
Pen­tru orice intre­bare privind ser­vi­ciul furnizat ne puteti con­tacta pe adresa de mail „Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.;

Clauze finale
Furni­zorul poate colab­ora cu terti pen­tru a va putea oferi in con­di­tii optime ser­vi­ciul gra­tuit.
Acesti ter­meni si con­di­tii pot fi mod­i­fi­cati ulte­rior, la orice data de catre Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș, fara a fi nece­sara o noti­fi­care pre­al­a­bila. Atunci cand se opereaza aceste mod­i­fi­cari, Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș va pune ladis­poz­i­tie o noua ver­si­une a Ter­me­nilor si Con­di­ti­ilor Gen­erale pe Site. Uti­liza­torul este obligat sa ver­i­fice peri­odic acesti ter­meni si con­di­tii, iar in cazul in care nu mai este de acord, tre­buie sa nu mai foloseasca ser­vi­ciul de Newsletter.