EN HU RO facebook

Stu­dio Act Oradea la Teatrul Studio

reasons webTeatrul Inde­pen­dent Stu­dio Act din Oradea este rodul muncii a doi absol­venți ai Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș. Iar prima pro­ducție a Teatru­lui Inde­pen­dent Stu­dio Act din Oradea va ajunge în Târgu Mureș în data de 7 noiem­brie, de la ora 19, la Teatrul Stu­dio 2.1 (Str. Frunzei).

Din dis­tribuția spec­ta­colu­lui fac parte patru absol­venți ai uni­ver­sității noas­tre. Și ne bucurăm să îi reprimim pe scena universității.

REA­SONS TO BE PRETTY e un spec­ta­col despre oameni nor­mali cu drame abso­lut nor­male, care sunt con­damnați să trăi­ască într-​o cul­tură a extra-​ordinarului, cul­tură în care stan­dard­ele de fru­musețe se referă doar la aspec­tul fizic. Dramele celor patru per­son­aje devin ade­se­ori ridi­cole sau absurde pen­tru că nimeni nu s-​ar fi gân­dit cât de mult con­tează astăzi felul în care ne per­cep ceilalți. În spe­cial cei apropi­ați. Desigur, întot­deauna aparențele au con­tat, dar în REA­SONS TO BE PRETTY vedem cum o sim­plă remarcă poate schimba destine.

REA­SONS TO BE PRETTY e un spec­ta­col plin de umor, de absurd și de ome­nesc, pe care cei patru actori le redau într-​o manieră aproape filmică și deloc teatrală.”

Dis­tribuția:

Greg — Eugen Neag
Steph — Alina Leonte
Kent — Alin Stan­ciu
Carly — Ioana Cheregi

Regia - Radu Horghi­dan
Scenografia - colec­tivă
Proiect real­izat cu spri­jinul dom­nu­lui Neil LaBute.

*Spec­ta­col nere­co­man­dat per­soanelor sub 16 ani!

Durata spec­ta­colu­lui: 100 minute fără pauză
Suport artist: 20 lei
Rez­ervări: Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.

Vă aștep­tăm!