EN HU RO facebook

Mutanți la Teatrul STUDIO

mutantiMUTANŢI” este un proiect al Teatru­lui STU­DIO real­izat prin colab­o­rarea stu­denţilor diverselor spe­cial­izări ale Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș. Ast­fel, tex­tul spec­ta­colu­lui este scris de stu­denţii anu­lui I - Mas­terat - Scriere Dra­mat­ică, coor­don­ați pen­tru acest proiect de Peca Ște­fan. Peca Ște­fan este con­sid­erat a fi una din­tre cele mai put­er­nice voci din dra­matur­gia con­tem­po­rană românească.

Regia specat­colu­lui este sem­nată de Ovidiu Caiţa, cadru didac­tic aso­ciat al Uni­ver­sităţii de Arte, la spe­cializarea Artele Spec­ta­colu­lui — Regie.

Scenografia este real­izată de Őtves Annamária — stu­dentă în anul III la Scenografie și eveni­ment artis­tic. Miș­carea Scenică îi aparține unui alt stu­dent al UAT, Mario Gar­cia, absol­vent al spe­cial­izării Core­grafie și stu­dent al anu­lui III — Actorie.

Texte și povești de:
Natalia Graur, Boris Cremene, Sandu Macrinici, Ioana Hog­man, Daniel Oltean (stu­denți ai anu­lui I - Mas­terat de Scriere Dra­mat­ică ) si Peca Ștefan.

Mutanti: Lavinia Bod­nar, Robert Oprea, Oana Bănuță, Bianca Andraș, Ioana Hog­man, Alex Hîncu si Cristi Bojan.
Cu par­tic­i­parea mag­ică a lui Ciugulitu Csaba.

Scenografia: Ötves Annamária
Miș­carea scenică: Mario Gar­cia
Video design: Lás­zló Erőss

Teatrul STU­DIO (str. Kote­les Samuel nr. 6 )
Bilet: 10 RON
Rez­ervări: www​.teatrul​stu​dio​.ro sau Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.

Vă aștep­tăm.