EN HU RO facebook

Începe a 53-​a stag­iune a Teatru­lui Studio

Dragi pri­eteni, ne bucurăm să vă anunţăm că am intrat în al 53-​lea an de exis­tenţă neîn­tre­ruptă a Teatru­lui Stu­dio al Uni­ver­sității de Artă din Târgu-​Mureș.

În sala de spec­ta­cole de la numărul 6 al străzii Kote­les Samuel din Târgu-​Mureș, în anul în care Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureș săr­bă­torește 70 de ani de la înfi­ințare, stu­denți, ală­turi de pro­fe­sorii lor, de artiști con­sacrați din Româ­nia și din afara țării, absol­venți și invi­tați de seamă, vor colab­ora pen­tru a vă oferi atât spec­ta­cole de teatru, recitaluri, con­certe, cu care v-​au obiș­nuit deja cât și multe alte eveni­mente unice, prile­juite de acest an aniversar.

Stag­iunea a 53-​a va fi deschisă de spec­ta­colul Improviza­ție la Alma, de Eugen Ionescu, spec­ta­col al stu­denților anu­lui II — Mas­terat în Arta Actoru­lui, regizat de Gavril Cadariu.

Spec­ta­colul va avea loc în 6 noiem­brie 2015, de la ora 19:00, la Teatrul Stu­dio, str. Kote­les Samuel nr.6.

Rez­ervările le puteți face pe www​.teatrul​stu​dio​.ro sau prin e-​mail la Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea..

Vă aștep­tăm!