EN HU RO facebook

min­iSTAG­IUNEA Absol­ven­tilor UAT

ministagiune

Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureș este una din­tre uni­ver­sitățile cu tradiție recunos­cută. În timp, a devenit locul ideal pen­tru orice posi­bil stu­dent care dorește să intre din lumea teatru­lui: acto­rie, regie, scenografie, core­grafie, teatrolo­gie, teatru de ani­mație, ped­a­gogie muz­i­cală, scriere dra­mat­ică — pe toate aces­tea le găsești la Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureș.

În perioada 2430 Mai 2015, Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș orga­nizează o min­istag­iune de prezentare a spec­ta­colelor absol­venților noștri (nivel Licență și nivel Mas­terat), din cadrul spe­cial­izărilor Acto­rie și Coregrafie.

Spec­ta­colele se vor des­fășura în sălile de spec­ta­col ale Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș, după urmă­torul pro­gram:


24 Mai 2015, ora 19:00 – Teatrul STU­DIO (str. Kote­les Samuel nr.6)

Revi­zorul, de N.V.Gogol

Regia: Radu Olăreanu

Dis­tribuția: Andrei Stan, Abigél –Timea Bar­icz /​Mădălina Toderaș, Andreea Ajtai, Flavia Călin, Mădălin Costea, Dana Zam­fir, Alexan­dru Cazan, Andreea Bre­abănu, Robert Oprea, Cris­t­ian Iorga, Iulian Săsăran

25 Mai 2015 – Deplasare la Reghin a spec­ta­colu­lui Shake­speare: Opere Com­plete (pres­cur­tate) la Casa de Cul­tură „Eugen Nicoară” a Municip­i­u­lui Reghin.

26 Mai 2015 – ora 19:00 – Teatrul STU­DIO 2.1 (str. Frun­zei nr.9)

Ora Blu, de David Mamet

Regia: Andreea Vulpe

Dis­tribuția: Ioana Hog­man, Ari­ana Baci, Alina Fabri, Lavinia Bon­dor, Bianca Andraș, Cris­tian Ghi­ciuc, George Balint, Robert Oprea

27 Mai 2015 – ora 19:00 – Teatrul STU­DIO 2.1 (str. Frun­zei nr.9)

Slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni

Regia: Ște­fan Roman

Dis­tribuția: Ioana Hog­man, Ari­ana Baci, Alina Fabri, Lavinia Bon­dor, Bianca Andraș, Cris­tian Ghi­ciuc, George Balint, Robert Oprea

27 Mai 2015, ora 21:00 – Sala 8 (str. Kote­les Samuel nr.6)

7om5a, sce­nariu coregrafic

Core­grafia: Cris­t­ian Tomșa

28 Mai 2015, ora 19:00 – Teatrul STU­DIO (str. Kote­les Samuel nr.6)

Hotelul celor două lumi, de Eric-​Emmanuel Schmitt

Regia: Mar­ius Oltean

Dis­tribuția: Mădălina Toderaș, Iulian Săsăran, Abigel-​TimeaBaricz, Andreea Ajtai, Mădălin Costea, Daniela Zamfir.

28 Mai 2015, ora 21:00 – Sala 8 (str. Kote­les Samuel nr.6)

Dulce Anna, adaptare core­grafică după romanul lui Kosz­tolányi Dezső

Core­grafia: Réman Noémi

Inter­preți: Réman Noémi, Könyves Andreea Evelin, Orbán Elíz-​Beáta, Dabóczi Dávid

29 Mai 2015, ora 19:00 – Teatrul STU­DIO (str. Kote­les Samuel nr.6)

Shake­speare: Opere Com­plete (pres­cur­tate) de Adam Long, Daniel Singer și Jess Winfield

Regia: Radu Olăreanu

Dis­tribuția: Andreea Bre­abănu, Bianca Cuteanu, Robert Oprea, Cris­t­ian Ghi­ciuc, Mădălin Costea.

29 Mai 2015, ora 21:00 – Sala 8 (str. Kote­les Samuel nr.6)

Rup­tură, sce­nariu coregrafic

Core­grafia: Birt­lan Linda

Inter­preți: George Pop, Nagy Botond, Birt­lan Linda

30 Mai 2015, ora 19:00 – Teatrul STU­DIO (str. Kote­les Samuel nr.6)

Improviza­ție la Alma, de Eugen Ionescu

Regia: Gavril Cadariu

Dis­tribuția: Ște­fan Mura, Vali V. Popescu, Lorena Râpea, Loredana Dascălu, Ari­ana Baci

30 Mai 2015, ora 21:00 – Sala 8 (str. Kote­les Samuel nr.6)

Miz­er­abilii, sce­nariu core­grafic după Vic­tor Hugo

Core­grafia: Raluca Moldovan


Ne-​ar bucura și onora prezența dvs. la spec­ta­colele din cadrul aces­tei min­istag­iuni. Dacă doriți să par­tic­i­pați, vă rugăm să vă rez­er­vați locuri fie printr-​un e-​mail la Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.‚ fie pe www​.teatrul​stu​dio​.ro

Vă aştep­tăm!