EN HU RO facebook

UAT la Fes­ti­valul Ser­ile Teatru­lui Studențesc

sts1

Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu– Mureș a par­tic­i­pat la ediția a XVII-​a a Fes­ti­val­u­lui Ser­ile Teatru­lui Stu­dențesc orga­ni­zat la București între 30 Mar­tie și 3 Aprilie 2015. Spec­ta­colele prezen­tate au fost ”Sonata Fan­tomelor” de August Strind­berg, avându-​i în dis­tribuție pe stu­denții anu­lui II — Arta Actoru­lui și ”Colat­eral — Oedip” inter­pre­tat de Cris­t­ian Iorga, stu­dent al Anu­lui II — Mas­ter — Arta Actorului.

Fes­ti­valul Naţional „Ser­ile Teatru­lui Stu­denţesc” este primul fes­ti­val de teatru din Româ­nia ded­i­cat în spe­cial stu­denţilor. Acesta este orga­ni­zat de Sindi­catul Stu­denţilor din Fac­ul­tatea de Ciber­net­ică, Sta­tis­tică şi Infor­mat­ică Eco­nom­ică (SiSC) din cadrul ASE Bucureşti. Ajuns la cea de-​a XVII-​a ediţie, fes­ti­valul reuneşte anual zeci de tineri actori ce îşi vor demon­stra măies­tria în artele teatrale, sute de spec­ta­tori pasion­aţi de lumea teatru­lui şi un juriu pe măsură.

Uni­ver­si­tatea de Arte Târgu-​Mureș s-​a întors și cu un pre­miu de la București. Mădălina Olteanu a fost pre­mi­ată de juriul fes­ti­val­u­lui cu pre­miul pen­tru ”Cea mai bună actriță în rol secun­dar” pen­tru rolul Bengts­son din specat­colul ”Sonata Fantomelor”.

Le mulțu­mim orga­ni­za­to­rilor pen­tru invi­tație și aștep­tăm ediția urmă­toare a festivalului.

Rez­ervări: Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.