EN HU RO facebook

Pre­mieră de Ziua mon­di­ală a Teatrului

soc1

De ziua mon­di­ală a teatru­lui, 27 Mar­tie 2015, stu­denţii anu­lui II — Mas­terat — Arta Actoru­lui, vă invită la Teatrul STU­DIO al Uni­ver­sităţii de Arte Târgu-​Mureş, la pre­miera Spec­ta­colu­lui SHAKE­SPEARE: OPERE COM­PLETE, în regia D-​lui Radu Olăre­anu. Este o piesă scrisă de Adam Long, Daniel Singer, și Jess Win­field care par­o­di­ază piesele lui William Shake­speare. Toate sunt jucate (într-​o anu­mită formă), cu doar cinci actori.

Scri­itorii, mem­bri fonda­tori ai Reduced Shake­speare Com­pany, au jucat prima dată tex­tul la Edin­burgh Fringe Fes­ti­val în 1987 și mai târziu la Teatrul Cri­te­rion din Lon­dra, timp de nouă ani. A devenit unul din­tre spec­ta­colele cele mai pop­u­lare din lume, jucat frecvent într-​o vari­etate de limbi. Este nota­bil pen­tru (auto-​proclamatul) record mon­dial pen­tru cea mai scurtă inter­pretare a Ham­le­tu­lui, 43 secunde, pre­cum și cea mai rapidă inter­pretare inversă a Ham­le­tu­lui, 42 secunde.

DIS­TRIBUȚIA:

Actor 1…………………………… Andreea Bre­abănu
Actor 2…………………………… Bianca Cuteanu
Actor 3…………………………… Robert Oprea (Anul III — Acto­rie)
Actor 4…………………………… Cris­t­ian Ghi­ciuc (Anul III — Acto­rie)
Actor 5…………………………… Mădălin Costea

Regia: Conf. univ. dr. Radu Olăreanu

Core­grafia: Szoke Istvan

Scenografia: Ötves Annamária, Syékedi Ágota Anna, Kele­men Kinga, Lațco Csongor

Design mul­ti­me­dia: Tőth István Steff
Coor­do­na­tor Vor­bire Scenică: Cristinela Olăreanu-​Pădure
Invi­tat Spe­cial: STAMY.

Spec­ta­col al cla­sei de mas­terat Arta actoru­lui, anul II

Vă aştep­tăm!

Rez­ervări: Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.